Monstera “the best foliage plant that is easy to grow and can be grown in the house.

จำหน่ายมอนสเตร่า

ลักษณะทั่วไปของมอนสเตอร่า และการดูแล

มอนสเตอร่าเป็นชื่อสกุลหนึ่งของพรรณไม้ ในวงศ์ ARACEAE ซึ่งคำว่า Monstera มากจากภาษาละติน คำว่า monstrum มีความหมายว่า แปลกประหลาดหรือผิดปกติ ซึ่งมีที่มาจากรูปทรงของใบที่ดูแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไป คือมีรูหรือริ้วอยู่บนใบ หลายคนตั้งสมมุติฐานว่ารูหรือรอยฉีกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้อาจช่วยลดแรงต้านลมในธรรมชาติที่พัดผ่าน หรือบางก็ว่าช่วยให้น้ำสามารถไหลลงไปที่รากและลำต้นได้ดียิ่งขึ้นมอนสเตอร่ามีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 47 ชนิด พบอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตร้อนภายในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ จัดอยู่ในประเภทต้นไม้เลื้อยขนาดกลางข้อสั้น สามารถเลื้อยไปได้ไกล 2-4 เมตร เมื่อโตเต็มที่ใบจะเปลี่ยนรูปตามแต่ละช่วยอายุและมีช่องรูแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธ์ุ ส่วนใหญ่เมื่อต้นมีขนาดเล็กจะมีใบเรียบ แต่เมื่อโตเต็มที่จะมีรอยหยักเว้าและมีรู ดูคล้ายกันกับต้นไม้ในวงศ์เดียวกันอย่าง สกุลซินแด็ปซัส  ราฟิโดฟอร่า และไพทอส เป็นต้น อนสเตอร่าจะมีปลีดอกสั้นและเป็นดอกสมบูรณ์เพศแต่ก็ไม่ค่อยพบได้บ่อยนัก ชอบสถานที่แดดรำไรและชุ่มชื้นมาก แต่ก็ปลูกเลี้ยงง่ายและทนต่อทุกสภาพอากาศ จึงไม่แปลกใจที่มอนสเตอร่าจะกลายเป็นตัวเลือกแรกของเหล่านักสะสมต้นไม้ใบและผู้ที่ต้องการนำต้นไม้มาตกแต่งภายในบ้าน เราควรปลูกมอนสเตอร่าในภาชนะบรรจุดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี แต่เมื่อต้นเริ่มโตขึ้นควรนำไปขึ้นหลักหรือปล่อยเลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่ โดยหากไม่มีพื้นที่ให้เลื้อยเราสามารถตัดลำต้นใต้ข้อและนำไปขยายพันธ์ุด้วยการปักชำยอดและลำต้นต่อไป

About the Author

One thought on “Monstera “the best foliage plant that is easy to grow and can be grown in the house.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X